Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en facturen afgegeven door Corpus Business zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.

Alle offertes die door Corpus Business zijn opgesteld zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand.

Artikel 2.

Opdrachten die aan Corpus Business worden verstrekt leiden tot een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever.

Artikel 3.

Derden kunnen aan de dienstverlening van Corpus Business geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Corpus Business voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 4.

Elke aansprakelijkheid van Corpus Business voor tekortkomingen van door Corpus Business ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 5.

In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Corpus Business aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Corpus Business gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

Artikel 6

In rekening gebrachte bedragen dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de KNAB bankrekening van Corpus Business. Bedragen in rekening gebracht inzake deelname aan workshops, opleidingen en trainingen dienen 2 weken voor aanvang te zijn bijgeschreven op de KNAB rekening van Corpus Business. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 1ste dag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7.

Een geannuleerd gesprek zal in rekening worden gebracht als dit gesprek binnen 48 uur voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd. Deelnamekosten aan workshops en trainingen zijn verschuldigd wanneer:

Annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang; het volledige bedrag is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen vier weken voor aanvang; 50% is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen drie maanden voor aanvang; er wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht

Artikel 8.

Corpus Business behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij de eerste facturering, zijn opvraagbaar en zijn ook te vinden op www.corpusbusiness.nl

 

Algemene voorwaarden Corpus Business d.d. januari  2015